Đại học Rmit Hà Nội

  • Phạm vi công việc
  • Tường: Tường thạch cao, vách kính, trang trí gỗ trên tường, rèm
  • Sàn: Thảm nhập khẩu Interface
  • Cung cấp đồ nội thất liền
  • Công tác điện, điện nhé
  • Hình ảnh thi công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *